linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tư vấn

Tư vấn, đánh giá hiện trạng hoạt động Quản lý Chất lượng, đề xuất - triển khai các hoạt động Cải tiến chất lượng theo các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế, và tiêu chuẩn Quốc tế JCI.
Gói 1: Tư vấn triển khai Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng Bệnh viện - Bộ Y Tế:
• Đánh giá thực trạng dựa trên Bộ tiêu chí
• Xây dựng kế hoạch để đạt mức cao nhất có thể cho các tiêu chí
• Tham gia xây dựng quy trình, và triển khai
• Xây dựng công cụ quản lý để việc triển khai được hiệu quả.
• Sử dụng công cụ để tiếp tục hoàn tất và giám sát tiến trình cải tiến chất lượng tại bệnh viện.
 
Gói 2: Tư vấn triển khai áp dụng 50 Chuẩn thiết yếu JCI
• Đánh giá thực trạng.
• Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt.
• Đào tạo cho nhân viên hiểu rõ 50 tiêu chuẩn thiết yếu.
• Tham gia xây dựng quy trình, và triển khai áp dụng 50 tiêu chuẩn thiết yếu.
• Xây dựng công cụ quản lý, tự đánh giá mức độ đáp ứng.
• Sử dụng công cụ 50 tiêu chuẩn để tiếp tục hoàn tất và giám sát tiến trình chất lượng tại bệnh viện.
 
Gói 3: Đánh giá và đề xuất lộ trình cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng và An Toàn Người Bệnh
Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý chất lượng thông qua quá trình khảo sát, đánh giá thực tế hoạt động của Bệnh viện. Đề xuất lộ trình cải tiến hệ thống chất lượng và an toàn người bệnh dựa trên tiêu chuẩn quốc tế JCI:
• Đánh giá lại toàn bộ quy trình hoạt động và hệ thống quản lý chất lượng của Bệnh Viện.
• Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin.
• Báo cáo kết quả đánh giá.
• Đề xuất lộ trình cải tiến chất lượng.
 
Gói 4: Tư vấn và triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI
Đánh giá hiện trạng của Bệnh Viện, sẽ xây dựng lộ trình xây dựng hệ thống chất lượng và an toàn bệnh viện theo tiêu chuẩn JCI. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI thông qua các hoạt động:
• Xây dựng đội ngũ nòng cốt.
• Huấn luyện.
• Tham gia xây dựng quy trình.
• Xây dựng công cụ quản lý.
• Đánh giá và thực hiện các hoạt động cải tiến.
 
Gói 5: Hỗ trợ Hoạt động lấy chứng nhận JCI
Sau khi đánh giá hiện trạng áp dụng JCI tại bệnh viện có mức độ phù hợp cao, sẽ tiến hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục mời JCI đến đánh giá và cấp chứng nhận:
• Hỗ trợ nộp hồ sơ.
• Hỗ trợ trong suốt quá trình đánh giá của tổ chức JCI trong vai trò là người tư vấn cho Bệnh Viện.
• Hỗ trợ hoàn tất các yêu cầu của tổ chức JCI sau đánh giá.
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team