linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Sử dụng các công cụ thiết yếu cho hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng

Hướng dẫn sử dụng các công cụ phân tích để cải tiến chất lượng

Hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết yếu cho hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng

Một số công cụ thiết yếu cho hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng mà tất cả các đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực này nên được huấn luyện:

• Thực hiện cải tiến theo PDCA (Plan - Do - Check - Act)

  FMEA: Failure Modes and Effects Analysis - Phân tích các dạng sai lỗi và tác động của nó

  Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA)

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team