linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Đào tạo

Cung cấp các chương trình Đào Tạo nhằm nâng cao kiến thức về Quản lý hệ thống Chất lượng và An Toàn Người Bệnh tại các Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế.
Chương trình 1: Quản Lý Chất Lượng - An Toàn Người Bệnh
- Bộ Y Tế phối hợp với các Bệnh viện tổ chức - Bộ Y Tế cấp chứng chỉ
- Chương trình học cung cấp các kiến thức hữu ích và căn bản để giúp triển khai các hoạt động QLCL - ATNB tại cơ sở.
- Các nội dung bài giảng bao gồm: 
 
Bài 1: Tổng quan về quản lý chất lượng khám, chữa bệnh- Hướng dẫn thực hiện TT 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh viện.
Bài 2. Giới thiệu về 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bộ Y Tế
Bài 3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn người bệnh    tại bệnh viện một cách hiệu quả
Bài 4. Vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong quản lý chất lượng bệnh viện
Bài 5. Động viên khuyến khích nhân viên - Nguyên tắc làm việc nhóm
Bài 6. Lập kế hoạch chiến lược và đề án cải tiến chất lượng bệnh viện – công cụ PDCA
Bài 7. Xây dụng hệ thống quản lý sự cố rủi ro tại bệnh viện
Bài 8 Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc người bệnh
Bài 9. Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc
 
 
Chương trình 2: Tăng cường An Toàn Người Bệnh thông qua làm Quản lý chất lượng
• Giới thiệu các khái niệm căn bản về quản lý – cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
• Các công việc cụ thể có thể triển khai để bắt đầu tiến trình chất lượng và an toàn người bệnh tại các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế.
• Các lĩnh vực có thể can thiệp để làm quản lý và cải tiến chất lượng.
• Một số lưu ý khi triên khai các hoạt động quản lý-cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
 
Chương trình 3: Cải tiến Chất lượng và An Toàn Người Bệnh qua Xây dựng và Chuẩn hóa Quy trình Nội bộ
• Tính cần thiết và lợi ích của việc chuẩn hóa tất cả các hoạt động bệnh viện theo qui trình chuẩn.
• Mẫu xây dựng chính sách qui trình chuẩn.
• Các bước xây dựng và triển khai một qui trình chuẩn.
• Vận hành một hệ thống các quy trình như thế nào cho hiệu quả.
 
Chương trình 4: Xây dựng hệ thống Quản lý sự cố và rủi ro trong bệnh viện
• Các khái niệm căn bản và tính cần thiết của việc thành lập hệ thống quản lý sự cố tại bệnh viên.
• Các bước xây dựng hệ thống quản lý sự cố.
• Làm sao để hệ thống quản lý sự cố hoạt động hiệu quả
 
Chương trình 5: Sử dụng các công cụ thiết yếu cho hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng
• Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA).
• Thực hiện cải tiến theo PDCA.
 

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team