linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chuẩn chất lượngChuẩn chất lượng của Bộ Y Tế

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam đã được ban hành và được áp dụng cho các bệnh viện Nhà nước và tư nhân. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam".

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

 
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định  chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
 
 
 
 
 
 
 
CLB QLCL-ATNB 

 

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team